Pump Bar Used

Stuart turner monsoon 3bar shower pump

Stuart turner monsoon 3bar shower pump
Stuart turner monsoon 3bar shower pump

Stuart turner monsoon 3bar shower pump
Stuart turner monsoon 3bar shower pump. Working shower pump no longer needed as we have changed.
Stuart turner monsoon 3bar shower pump