Pump Bar Used

Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar

Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar
Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar
Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar

Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar

Used for 2 Months before Combi Boiler was Installed.


Stuart Turner Shower Pump 1.5 Bar